Privacybeleid

Nextmune, gevestigd aan Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nextmune
Vijzelweg 11
8243 PM LELYSTAD
0320 – 783100
www.artuvetrin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie di e u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Nextmune met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doe len:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e -mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (als u zich hiervoor heeft aangemeld)
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor – en achternaam
 • Praktijknaam en adres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E – mailadres
 • IP – adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@artuvet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nextmune) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Nextmune op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website

Als u medewerker bent van een klant van Nextmune, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website (artuvet.nl). Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Nextmune hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Nextmune bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider Mailchimp, hostingpartij en IT – beheerder).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP – adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek – en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij mak en wij gebruik van de privacy – vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Nextmune geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de ma nier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij een bezoek aan de website wordt u gevraagd uw cookievoorkeuren in te stellen. Daarna is het ook mogelijk om uw toestemming aan te passen of in te trekken, dit kan per cookiecategorie via onderstaande knop.


 

De cookies in de onderstaande lijst kunnen in de browser worden ingesteld, het hangt af van de toestemming die u hebt gegeven.

Cookie Domein Categorie Geldigheid Beschrijving
li_gc .linkedin.com Necessary 6 months Used to store guest consent to the use of cookies for non-essential purposes
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com Necessary 1 month Used to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries
PHPSESSID nextmune.com Necessary Session Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.
__cf_bm .hubspot.com Necessary 30 minutes This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
_gid .nextmune.com Analytics 1 day This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
_gat_UA-228020341-4 .nextmune.com Analytics 1 minute This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It is a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
_gat_UA-228020341-1 .nextmune.com Analytics 1 minute This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It is a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
ln_or nextmune.com Analytics 1 day
_ga .nextmune.com Analytics 1 year 1 month This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
lidc .linkedin.com Advertisement 1 day This is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of this website.
bscookie .www.linkedin.com Advertisement 1 year Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
bcookie .linkedin.com Advertisement 1 year This is a Microsoft MSN 1st party cookie for sharing the content of the website via social media.
UserMatchHistory .linkedin.com Advertisement 1 month This cookie is used to track visitors so that more relevant ads can be presented based on the visitor’s preferences.
_gcl_au .nextmune.com Advertisement 3 months Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
wp-wpml_current_language nextmune.com Functionality Session Stores the current language. By default, this cookie is set only for logged-in users. If you enable the language cookie to support AJAX filtering, this cookie will also be set for users who are not logged in.
__hssc nextmune.com Analytics 29 minutes Analytics session cookie
__hssrc nextmune.com Analytics session Used to determine if a session is a new session
__hs_cookie_cat_pref nextmune.com Necessary 180 days Store cookie preferences
hubspotutk nextmune.com Analytics 179 days Contains visitor’s identity
__hstc nextmune.com Analytics 179 days Analytics tracking cookie
__cfruid nextmune.com Necessary session Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nextmune en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@artuvet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens . Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@artuvet.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 7 juni 2018 .